Ste na péenke? Pozor na kontrolu!

, 19.11.2018 06:00
pn, choroba, nádcha, prechladnutie, chrípka
Ilustračné foto. Autor:

Ak človek ochorie a lekár ho uzná za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať stanovený liečebný režim. Za jeho nerešpektovanie mu hrozí ukončenie PN, strata nemocenského či dokonca pokuta. Za prvých osem mesiacov tohto roka Sociálna poisťovňa takto vyhlásila za práceschopných takmer 3 400 kontrolovaných pacientov.

Ako informoval hovorca poisťovne, v januári až auguste 2018 skontrolovali, ako liečebný režim dodržiava 60 751 prácenes­chopných poistencov. Z tohto počtu vykonali 1 509 kontrol na podnet zamestnávateľa, 175 na podnet ošetrujúceho lekára a 58 657 kontrol podnikli zamestnanci poisťovne sami na podnet posudkových lekárov. Zvyšné kontroly iniciovala iná fyzická alebo právnická osoba.

Každú štvrtú kontrolu (15 220 prípadov) uskutočnila Sociálna poisťovňa pre podozrenie z porušenia liečebného režimu. „Z tohto počtu ukončila 3 394 péeniek a poistenci boli uznaní za práceschopných. V 76 prípadoch bola poistencom z dôvodu porušenia liečebného režimu udelená aj pokuta,“ uviedol hovorca.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa poistenec zdržuje. Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendu, voľných dní či sviatkov.

Otázky a odpovede

Ako sa správať počas PN

Ak je poistenec uznaný za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí jeho ošetrujúci lekár. Ošetrujúci lekár ho informuje, v akom rozsahu môže – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav – vykonávať bežné denné aktivity. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú ho uznali za práceneschopného. Musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa zdržiavať v pohostinských zariadeniach, v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

Postihy za porušenie liečebného režimu

V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu Sociálna poisťovňa prešetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. Zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára. Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo, alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu. Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako...
Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, poistenec stratí nárok na výplatu nemocenského. Autor: SHUTTERSTOCK

Sociálna poisťovňa môže poistencovi uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré je v zmysle zákona povinný dodržiavať. Napríklad ak príslušnej pobočke neoznámi zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, neodstráni napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.). Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur.

Kto robí kontroly v domácnosti?

Porušenie liečebného režimu sa zistí spravidla prostredníctvom kontroly. Tá sa môže vykonať na podnet posudkového či ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej, resp. právnickej osoby. Kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje. Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

Čo v prípade, keď pacienta nezastihnú doma?

Ak ho nezastihnú doma, pracovník, ktorý vykonáva kontrolu, nechá v poštovej schránke oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe neho je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Kto určuje vychádzky počas PN?

Stanovenie vychádzok je súčasťou liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca. Určuje ich príslušný ošetrujúci lekár, spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení. V praxi sa stanovujú vychádzky najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napríklad od 10. do 12. h a od 14. do 16. h, ich stanovenie je však v právomoci ošetrujúceho lekára. Ak ich povolil, čas vychádzok zaznamená na tlačive potvrdenie o dočasnej PN a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej o­soby.

Čo keď človek žije sám a potrebuje odísť z domu?

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá príbuzného, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu, aby si zakúpil základné potraviny alebo lieky. Odporúča sa však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, aby ho ospravedlnil v prípade vykonania kontroly. To znamená, že čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke.

Musí byť pacient počas PN iba na domácej adrese?

Poistenec pacient sa počas trvania PN nemusí zdržiavať len v mieste trvalého bydliska. Môže byť na adrese, ktorú si určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive o dočasnej PN. Zmenu adresy (ak ju ošetrujúci lekár povolil), je potrebné oznámiť do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Sociálna poisťovňa #PN #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku