Na akú dovolenku máte nárok?

, 12.01.2018 06:00
muž, dielňa
Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Autor:

Zamestnanci si svoju dovolenku starostlivo plánujú. Okrem základnej dovolenky však máte zo zákona nárok na platené voľno aj v prípade návštevy lekára, sprevádzania k lekárovi či vlastnej svadby.

Dovolenka za kalendárny rok

 • Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú. Za nepretržité trvanie pracovného pomeru sa považuje aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru a bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa.
 • Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina z celoročnej dovolenky.
 • Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne. Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.
 • Kto do konca daného kalendárneho roku dovŕši 33 rokov veku, má nárok najmenej na päť týždňov dovolenky.
 • Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.
 • Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nepracoval pre toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
Na aké platené voľno má nárok zamestnanec nad 33 rokov
Základná dovolenka 5 týždňov
Návšteva lekára 7 dní
Sprevádzanie k lekárovi 7 dní
Vlastná svadba 1 deň
Úmrtie manžela alebo dieťaťa 3 dni

Dodatková dovolenka

Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke jedného týždňa. Ak zamestnanec za týchto podmienok pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.

Za zamestnanca, ktorý pracuje v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach alebo ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, sa na účely dodatkovej dovolenky považuje zamestnanec, ktorý:

 • trvale pracuje v zdravotníckych zariadeniach alebo na ich pracoviskách, kde sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS),
 • je pri práci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavený priamemu nebezpečenstvu nákazy,
 • je pri práci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia,
 • pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času,
 • pracuje nepretržite aspoň jeden rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach,
 • vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobeniu škodlivých fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na zdravie zamestnanca,
 • pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.
 • Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy. Túto dovolenku je potrebné vyčerpať prednostne.

Koľko peňazí dostanete na dovolenke

 • Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. Priemerný zárobok sa počíta z platov v kalendárnom štvrťroku, ktorý predchádza štvrťroku, v ktorom si zamestnanec berie dovolenku. Ak by si chcel niekto zobrať dovolenku v máji, bude sa mu náhrada mzdy počítať z platu, ktorý poberal od januára do marca. Dovolenku sa preto oplatí brať po tom, čo zamestnanec dostane odmeny alebo sa mu zvýši mzda. V prípade, že zamestnancovi vzrástla mzda napríklad od 1. mája a chcel by si v tomto mesiaci zobrať dovolenku, bude sa mu dovolenkový priemer počítať ešte zo mzdy, ktorú dostával v prvom štvrťroku. Ak chce dostať viac peňazí, musí počkať do júla a dovolenku si zobrať až potom.
 • Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
 • Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Práca a kariéra #dovolenka
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk