Aké štipendiá môžete dostať na štúdium?

, 04.08.2017 06:00
štipendium, štúdium, vysoká škola
Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu. Autor:

Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Motivačné štipendium sa poskytuje najviac 10 percentám študentov.

Motivačné štipendium je možné priznať každému študentovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom. Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok vysoká škola prizná motivačné štipendium, upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.

Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.

O jeho priznanie sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.

Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy svojim študentom na základe zákona o vysokých školách a podľa vyhlášky ministerstva školstva o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

Môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa (bakalárske programy), v študijnom programe druhého stupňa (magisterské a inžinierske programy) alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa (napr. všeobecné lekárstvo).

Podanie žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole (fakulte), na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti. V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl/fakúlt, v jednom akademickom roku si môže podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole. Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola/fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť.

Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb. Presné vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a podobne, aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.

Nárok na sociálne štipendium nevzniká:

  • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta) alebo
  • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napr. ak študent poberal v akademickom roku 2016/2017 sociálne štipendium v bakalárskom programe, následne od akademického roku 2017/2018 začal štúdium iného bakalárskeho programu, počas akademického roka 2017/2018 nemá v novom študijnom programe nárok na sociálne štipendium, pretože v prvom roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania sociálne štipendium už poberal, nie je rozhodujúce, v koľkých mesiacoch mu bolo poskytnuté).

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi atď.

Samostatné posudzovanie študenta

Ak študent nežije s rodičmi, automaticky to neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2 násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby). V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi bez ohľadu na to, či s nimi žije, alebo nie.

Zdroj: Ministerstvo školstva

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vysoké školy #štúdium #štipendium #Prihlášky na VŠ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk