Univerzita Komenského v Bratislave

03.02.2012 00:36

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita.

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16, www.uniba.sk

Lekárska fakulta UK

 • prihlášky na oba odbory do: 29. 2.
 • poplatok: na oba odbory 70 eur

Študijný odbor zubné lekárstvo

 • prijímačky: 19. 6. – 20. 6.
 • náhradný termín: 21. 6.

Študijný odbor všeobecné lekárstvo

 • prijímačky: 11. 6. – 18. 6.
 • náhradný termín: 21. 6.

Právnická fakulta UK

Študijný odbor: právo

 • prihláška do: 29. 2.
 • prijímačky: 11. 6. – 15. 6.
 • poplatok: 60 eur

Filozofická fakulta UK

Študijné programy: andragogika, archeológia, archívnictvo, čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia, dejiny umenia, estetika, etnológia, filozofia, história, informačné štúdiá, klasické jazyky, kórejské štúdiá, kulturológia, marketingová komunikácia, muzeológia a kultúrne dedičstvo, muzikológia, nederlandistika, pedagogika, politológia, psychológia, religionistika, ruské a východoeurópske štúdiá, slovenský jazyk a literatúra, sociológia, stredoeurópske štúdiá (v angl. jazyku), žurnalistika

 • prihláška: do 29. februára
 • prijímačky: 11. 6. – 15. 6.
 • poplatok: 40 eur

Prírodovedecká fakulta UK

Študijné odbory: biológia, systematická biológia, environmentalis­tika, geológia, biogeológia, paleobiológia, geológia vo využívaní krajiny, aplikovaná geológia (Applied geology) – v anglickom jazyku, geografia a demografia, geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny, geografia, geoinformatika a kartografia, geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, geografia v štátnej správe a samospráve, chémia, biochémia, učiteľstvo predmetov biológia a chémia, učiteľstvo predmetov biológia a geografia, učiteľstvo predmetov biológia a environmentalis­tika, učiteľstvo predmetov biológia a matematika, učiteľstvo predmetov chémia a geológia, učiteľstvo predmetov chémia a matematika, učiteľstvo predmetov chémia a informatika, učiteľstvo predmetov chémia a fyzika, učiteľstvo predmetov geografia a matematika, učiteľstvo predmetov geografia a informatika, učiteľstvo predmetov geológia a matematika

 • prihláška: 29. 2.
 • prijímačky: 19. 6.
 • poplatok: 40 eur za jednu, 25 eur za každý Študijný program

Pedagogická fakulta UK

Študijné odbory:

bez prijímacej skúšky: francúzsky jazyk a literatúra, španielsky jazyk a kultúra, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, liečebná pedagogika

talentová skúška a ústny pohovor: učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (súčasťou talentovej skúšky sú vlastné domáce práce)

bez prijímacej skúšky: sociálna práca, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby, učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii, učiteľstvo biológie v kombinácii

učiteľstvo evanjelického náboženstva v kombinácii (písomný test z evanjelického náboženstva a psychodiagnos­tický test)

špeciálna pedagogika (Uchádzači, ktorí si zvolia špecializácie špeciálnopeda­gogické poradenstvo, pedagogika mentálne postihnutých, nebudú vykonávať v rámci týchto špecializácií prijímaciu skúšku.)

Kombinované študijné programy: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii

bez prijímacej skúšky: učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, učiteľstvo psychológie v kombinácii, učiteľstvo histórie v kombinácii

učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (talentová skúška a ústny pohovor)

učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii (prijímacie konanie)

 • prihlášky: do 2. 3.
 • prijímačky: 4. 6. – 8. 6.
 • 1. termín konania talentových skúšok: 1. – 10. 2.
 • 2. termín konania talentových skúšok: 23. – 27. 4.
 • poplatok: 50 eur maximálne za dva Študijné programy

Farmaceutická fakulta UK

Študijný program: zdravotnícke a diagnostické pomôcky

 • prihlášky: do 30. 6.
 • prijímačky: 10. 7.
 • poplatok: 50 eur

Študijný program: farmácia (v SJ)

 • prihlášky: 28. 2.
 • prijímačky: 4. – 8. 6.
 • poplatok: 50 eur

Študijný program: farmácia (v SJ, samoplatcovia)

 • prihlášky: 31. 7.
 • prijímačky: 21. 8.
 • poplatok: 100 eur

Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Študijné programy: trénerstvo (denná a externá forma), trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy* denná 3 roky, kondičný tréner denná 3 roky, šport a zdravie denná, šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy, športový manažment denná 3 roky, učiteľstvo telesnej výchovy a biológie denná, učiteľstvo telesnej výchovy a geografie

 • prihlášky: do 29. 2.
 • prijímačky: 24. – 27. apríl
 • poplatok: 50 eur za prvý Študijný program uvedený v prihláške, 20 za každý ďalší Študijný program uvedený v prihláške

Jesseniova lekárska fakulta UK

Študijné odbory: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia, zubná technika

Malá hora 10701/4A, 03601 Martin

 • prihlášky: 29. 2.
 • prijímačky: 11. – 15. 6.
 • náhradný termín: 18. 6.
 • poplatok: 60 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Študijné odbory: fyzika, biomedicínska fyzika, obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika, matematika, ekonomická a finančná matematika, manažérska matematika, poistná, matematika, informatika, aplikovaná informatika, učiteľstvo matematiky a fyziky, učiteľstvo matematiky a informatiky, učiteľstvo informatiky a biológie, učiteľstvo fyziky a informatiky, učiteľstvo matematiky a telesnej výchovy

 • prihlášky: do 28. 2.
 • prijímačky: 12. a 13. 6.
 • poplatok za prijímacie konanie: 33 eur

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Teologické inštitúty – N: Teologický inštitút, Samova 14, 950 50 Nitra

B: Teologický inštitút, Banská 28, 976 32 Badín

Študijné programy: katolícka teológia (kandidáti kňazstva), katolícka teológia (laici), riadenie cirkevných a neziskových organizácií, riadenie cirkevných a neziskových organizácií, učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej výchovy

 • prihlášky: do 31. 3.
 • prijímačky: 20. 6.
 • poplatok: 45 eur
 • ročné školné v externej forme štúdia: 550 eur

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Študijné programy: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii: s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvom anglického jazyka a literatúry, učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvom histórie, učiteľstvom pedagogiky, evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

 • prihlášky: do 31. 3. pre júnové pohovory, do 31. 7. pre septembrové pohovory
 • poplatok: 40 eur

Fakulta managementu UK

Študijné programy: manažment, medzinárodný manažment, manažérska informatika

 • prihlášky: do 31. 3.
 • prijímačky: 11. – 15. 6., náhradný termín 6. 9.
 • poplatok: 40 eur

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Študijné odbory: aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna antropológia, sociálna a pracovná psychológia

 • prihlášky: do 29. 2., pre zahraničných uchádzačov je termín podávania prihlášok do 30. marca

Prijímacie konanie sa začína podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov na 1. stupeň vysokoškolského štúdia sú na základe prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z testu z anglického jazyka a ústnej skúšky zo slovenského jazyka.

 • prijímačky: 14. 6.
 • poplatok: 50 eur
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk